♦ اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان
♦ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
♦ سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی ایران
♦ شرکت بلور و شیشه اصفهان
♦ شرکت داروسازی فارابی
♦ شرکت فرمان خودرو سپاهان
♦ کانون بازنشستگان آموزش و پرورش اصفهان
♦ معاونت بهداشتی و درمان استان اصفهان

♦ اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان
♦ چینی زرین ایران
♦ سازمان اتوبوسرانی اصفهان
♦ ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
♦ شرکت چینی اصفهان
♦ شرکت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا)
♦ شهرداری مرکزی اصفهان
♦ گروه صنایع گیتی پسند